Wanneer leerlingen moeite hebben met een vak wordt een vakremediëring aangeboden door de vakleerkracht. Deze remediering kan op verschillende manieren vorm krijgen: oefentoetsjes, vraagmomenten, extra oefeningen, …
Wanneer een leerling moeite heeft met zijn studiemethode en dit voelbaar is in meerdere vakken, voorziet de klassenraad studiecoaching buiten de schooluren.

Meer info over zorg op onze school kan u hier terugvinden